Loading...
Všeobecné obchodní a reklamační podmínky 2021-09-14T18:13:25+00:00

Všeobecné obchodní
a reklamační podmínky

e-shopu www.royalwater.cz

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou royalwater.cz je:

Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce

Článek I – Pojmy

Prodávající

společnost
Royal Water CZ s.r.o.
Ostrovní 30,
Praha 110 00
IČ: 11659696
DIČ: CZ 11659696
email: info@royalwater.cz
tel: +420 725 923 148

SKLAD:
Lázeňská 297,
Slaný 274 01

která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím e-shopu prodává zboží

Spotřebitel
fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.royalwater.sk a které toto zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání

E-shop
internetový obchod prodávajícího umístěný na doméně www.royalwater.cz

Zboží
zboží nabízené prostřednictvím e-shopu

Objednávka
úkon spotřebitele v souvislosti s e-shopem, který vyjadřuje vůli spotřebitele nakoupit zboží v e-shopu

Cena
celková cena uvedená v objednávce, zejména cena za veškeré zboží, které si spotřebitel objednal a které je uvedeno v objednávce, jakož i DPH či jiné daně, poplatky, včetně ceny dopravného

Dopravné
cena za dopravu zboží ke spotřebiteli a případně za manipulaci se zbožím (např. vynáška zboží apod.)

VOP
tyto všeobecné obchodní podmínky

Článek II – Všeobecná ustanovení

1   Tyto VOP upravují:

– proces nákupu zboží spotřebitelem prostřednictvím e-shopu,

– podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího,

– práva a povinnosti smluvních stran, tj. prodávajícího a spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

Článek III – Objednávka a uzavření smlouvy

1      Spotřebitel si objednává zboží u prodávajícího přes e-shop umístěný pod doménou www.royalwater.cz.

2      Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě, jeho cena jsou uvedeny v e-shopu u zboží.

3      Nákup zboží v e-shopu je podmíněn registrací v e-shopu, při níž je spotřebitel povinen vyplnit údaje, které od něho e-shop vyžaduje. Při registraci bude spotřebiteli na e-mailovou adresu zadanou při registraci doručena e-mailová zpráva, která obsahuje aktivační link. Spotřebitel kliknutím na link aktivuje svůj účet na e-shopu. Pokud spotřebitel neklikne na link do 10 dnů od registrace v e-shopu, účet spotřebitele nebude aktivován a registrace bude neúspěšná. 5)

4      Po úspěšné registraci bude mít spotřebitel přístup ke svému účtu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech přihlašovat v e-shopu. Při každém dalším nákupu se spotřebitel už neregistruje, stačí, aby se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásil ke svému účtu v e-shopu.

5      Spotřebitel objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím e-shopu, a to podle pokynů uvedených v tomto e-shopu.

6      Po stisknutí tlačítka „DO KOŠÍKU“ u zboží se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku spotřebitele. Nákupní košík daného spotřebitele je tomuto spotřebiteli kdykoliv během vytváření objednávky k dispozici k nahlédnutí.

7      V náhledu nákupního košíku si spotřebitel zároveň zvolí způsob dopravy zboží podle možností, které nabízí prodávající.

8      K cenám za jednotlivé výrobky, DPH apod. se přičítá i cena za dopravné podle zvoleného druhu dopravy, pokud prodávající umožňuje dopravit zboží několika způsoby.

9     Objednávku spotřebitel dokončí stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“. Předtím je spotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu www.royalwater.sk. 6) vyžaduje, aby spotřebitel prohlásil, že byl: – řádně poučen o ztrátě práva na odstoupení po poskytnutí služby, –řádně poučen o ztrátě práva na odstoupení po zahájení poskytování elektronického obsahu. V případech výše uvedených musí spotřebitel před dokončením objednávky stisknout tlačítka s textem: „Prodávajícímu uděluji výslovný souhlas k zahájení služby / elektronického obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuji, že jsem byl prodávajícím řádně poučen o ztrátě práva na odstoupení po zahájení poskytování služby / elektronického obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.“

10    Odesláním objednávky, tj. stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“ spotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl prodávajícím informován o:

– vlastnostech zboží,

– celkové ceně, kterou je spotřebitel povinen prodávajícímu uhradit.

11    Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému e-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu spotřebitele, kterou

tento uvedl při registraci, následující:

– potvrzení objednávky s informacemi o objednávce 7),

– znění VOP, které je platné a účinné v době vytvoření objednávky spotřebitelem,

– reklamační řád prodávajícího, pokud není součástí VOP.

 1. Doručením potvrzení o přijetí objednávky podle bodu 11 tohoto článku VOP spolu s ostatními dokumenty spotřebiteli se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek, které jsou obsaženy v dokumentech podle bodu 11 tohoto článku VOP.

Článek IV – Platební a dodací podmínky

1     Všechny ceny zboží v objednávce i v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Cenu podle objednávky může spotřebitel uhradit:

 1. a) platební bránou Tatrapay, Cardpay, Sporopay nebo
 2. b) bankovním převodem nebo
 3. c) přímým vkladem v bance na účet prodávajícího,
 4. d) dobírkou, čili předáním hotovosti doručovateli při přebírání zboží.

2      Za úhradu ceny si prodávající neúčtuje žádný poplatek. Avšak prodávající upozornil spotřebitele, že subjekt, u něhož je platba ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (např. daná banka při vkladu na účet).

3      Spotřebitel se zavazuje uhradit cenu ve lhůtě uvedené v objednávce.

4      Úhradou se rozumí moment připsání ceny na účet prodávajícího.

5      Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží spotřebiteli ve lhůtě do 10 pracovních dnů od uhrazení ceny objednávky nebo do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy podle čl. III bod 12 těchto VOP, pokud je zvolena úhrada ceny dobírkou.

6      Prodávající dodá spotřebiteli objednané zboží na adresu, kterou spotřebitel uvedl jako dodací adresu v objednávce.

Článek V – Poučení o právu sSpotřebitele odstoupit od smlouvy

1     Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem momentem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

 1. a) některé zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce je dodáváno odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

2     Spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP použije následovně:

 1. a) písemně na adrese sídla prodávajícího uvedené výše nebo
 2. b) e-mailem na adrese objednavky@royalwater.cz

3    Spotřebitel je na odstoupení od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP oprávněn použít formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. V případě, že spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP uplatní, vrátí zboží prodávajícímu, a to zasláním na adresu skladu prodávajícího uvedenou v těchto VOP
Adresa skladu: Royal Water CZ s.r.o., Lázeňská 297, 274 01 Slaný, CZ nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy právo odstoupit od smlouvy uplatnil.

4      Při odstoupení od smlouvy podle bodu 1 tohoto článku VOP nese náklady na vrácení zboží spotřebitel, a to včetně nákladů na vrácení zboží, které není možné vzhledem k jeho povaze vrátit prostřednictvím pošty.

5      Vrácené Zzboží nesmí být poškozeno a musí být zasláno prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. Za snížení hodnoty zboží, které nevzniklo běžným opotřebením během používání ve lhůtě pro odstoupení podle bodu 1 tohoto článku VOP, odpovídá spotřebitel.

6      Spotřebitel má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet způsobem přiměřeným tomu, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží.

7      Prodávající ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení spotřebitele podle bodu 1 tohoto článku VOP vrátí spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisejí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli platbu podle předchozí věty stejným způsobem, jaký byl použit spotřebitelem při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu dříve, než mu je doručeno zboží nebo jak mu spotřebitel prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

8     Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby;
 2. b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určené speciálně pro jednoho zákazníka;
 3. c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
 4. d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
 5. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 6. f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 7. g) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
 8. h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
 9. i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;
 10. j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. 10)

Článek VI Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.royalwater.sk upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „RŘ“)

Úvodní ustanovení.

 1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě www.royalwater.cz , RoyalWater CZ s.r.o., Ostrovní 30, 110 00 Praha, CZ, IČ: 11659696
 2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím internetové stránky objedná zboží (produkt/y nebo službu/služby).
 3. Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

 1. Ve smyslu tohoto RŘ může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo elektronickou poštou.
 2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
 • předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
 • komu je reklamace adresována,
 • datum podání reklamace,
 • podpis objednatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
 1. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiložena plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.
 2. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.
 3. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.
 4. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
 • u poštovních zásilek – den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele
 • u osobního doručení – datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
 • u doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.
 1. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.
 2. Objednatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění reklamačního řádu.

Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od datum a plně nahrazuje předchozí RŘ. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.

Článek VII Ochrana osobních údajů

Internetový prodej (e-shop):

Při nákupu prostřednictvím e-shopu Royalwater.sk bude prodávající zpracovávat Vaše údaje (ust. § 10 odst. 3 písm. B) ZOOÚ) v rozsahu: titul, jméno a příjmení, adresa pro doručení zboží včetně PSČ, adresa na vystavení faktury včetně PSČ , telefonní číslo, e-mail v IS Internetový prodej (e-shop), IS účetnictví a IS logistika prodávajícího.

Prodávající bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů, zúčtování kupní ceny, vystavení faktury v návaznosti na uzavření kupní smlouvy, Vašeho kontaktování v zájmu vybavení, případné úpravy a doručení objednávky, a to nejvíce po dobu pěti let od posledního nákupu prostřednictvím e-shopu Royalwater.cz

1.2. Newsletter

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zasíláním informačních emailů“ dobrovolně udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (ust. § 11 ZOOÚ) v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa pro doručení zboží, adresa na vystavení faktury, telefonní číslo, e-mail v IS marketing prodávajícího.

Prodávající bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání marketingových nabídek, newsletterů, informací o produktech a produktových novinkách e-shopu Royalwater.cz, a to nejvýše po dobu pěti let od udělení souhlasu nebo po dobu pěti let od posledního nákupu prostřednictvím e-shopu Royalwater.cz, podle toho co nastalo později.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.08.2021